Valorisatie van adaptatiekennis t.b.v. verduurzaming van deltasteden (HSRR3.7)

Waterplaza’s, groene daken, verticale tuinen: maatregelen om steden aan te passen aan overlast van hitte en regenwater zijn er wel. Enkele koplopergemeentes in Nederland hebben een klimaatadaptatiestrategie ontwikkeld, maar klimaatadaptatie wordt nog niet (structureel) meegenomen in stedelijke planning en de inrichting van de openbare ruimte. Private eigenaren van gebouwen en terreinen spelen nog nauwelijks in op een veranderend klimaat. De markt voor klimaatadaptatie producten en diensten is nog zeer beperkt.

Via de stappen bewustwording, experiment en inpassing kan de kennis over klimaatverandering en adaptatie uiteindelijk leiden tot een klimaatbestendige stad. De rol die overheden, bedrijven en kennisinstellingen kunnen spelen bij het zetten van deze stappen is onderzocht door TNO in opdracht van Hotspot Regio Rotterdam en Kennis voor Klimaat, voor 4 verschillende werkvelden: Strategie en Beleid, Stedelijke Planning, Openbare Ruimte en Gebouwen.

Vervolg
In het onderzoek komt een belangrijke rol voor de overheid naar voren om uit de opgedane kennis nieuw kansen te creëren zodat steden klimaatbestendig worden. Naast kennisverspreiding kunnen overheden meer experimenteerruimte voor nieuwe oplossingen bieden en tegelijkertijd via aanbestedingen hardere eisen stellen aan uitvoerders van projecten in de openbare ruimte en gebouwen in eigendom van de overheid. Verder kunnen overheden de markt stimuleren middels subsidies en belastingen.

Wanneer er een vraag naar klimaatadaptatie bij eigenaren van de openbare ruimte, gebouwen en terreinen zal ontstaan, kunnen bedrijven hierop inspelen en de markt stimuleren met effectieve klimaatadaptatie producten en diensten, die op termijn ook internationaal afzet kunnen vinden. Hierbij is het belangrijk dat de maatregelen niet alleen klimaatadaptatie dienen, maar vervlochten worden met meerdere doelen. Daarnaast zijn zichtbare maatregelen zoals waterpleinen en groene daken een effectief middel om andere betrokkenen te interesseren, zowel nationaal als internationaal.

Kennispartijen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de bewustwording van klimaatadaptatie en in het borgen van de effectiviteit van (combinaties van) klimaatadaptatiemaatregelen.

eindrapport