Monitoring en evaluatie van adaptatie op regionaal en lokaal niveau

Rapport KvK thema 8: casussen Stadsregio Rotterdam en Regio Haaglanden

Kennis voor Klimaat heeft binnen het onderzoeksthema 8 Beleidsondersteunende instrumenten een werkpakket opgezet met de titel “Monitoren en evalueren van effecten, kwetsbaarheden en adaptatiebeleid als gevolg van klimaatverandering op verschillende ruimtelijke schalen”. Dit onderzoeksrapport is één van de uitkomsten van dit werkpakket.

Het rapport beschrijft twee casussen waarin monitoren van klimaatadaptatie op de lokale en regionale schaal is onderzocht. De eerste case studie gaat over de Stadsregio Rotterdam en de tweede over de regio Haaglanden. Gebaseerd op deze case studies is een advies geschreven hoe monitoring op lokale en regionale schaal opgestart kan worden. Er zijn tabellen opgesteld met voor het lokale en regionale niveau mogelijk relevante indicatoren van adaptatie.

>> Rapport: Monitoring en evaluatie van adaptatie op regionaal en lokaal niveau
Klostermann, J.E.M., S.M.G. Arts, K. van de Sandt, J. van Minnen, C.D. Betgen (2015). Wageningen, Alterra, Wageningen UR (University & Research Centre), Alterra-rapport 5238419, ISSN 1566-7197.