ORAS Grote rivieren

‘Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel’. Dat is het motto van de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma voor het rivierengebied. Daar zou nog een ander motto aan kunnen worden toegevoegd: ‘Wateropgave en ruimtelijke adaptatie in een krachtig samenspel’.

             

Aan de inhoudelijke uitwerking van deze laatste benadering is in Kennis voor Klimaat, maar ook in het Deltaprogramma, hard gewerkt. Als we erin slagen een adaptatiestrategie te implementeren waarin dijken, rivierverruiming en ruimtelijke adaptatie in een krachtig samenspel worden vormgegeven, ontstaat niet alleen een veiliger, maar ook aantrekkelijker rivierenlandschap, waarin het nog mooier is om te wonen, werken en recreëren.

Download Publicatie Regionale Adaptatiestrategie Grote Rivieren.