Hotspot Regio Haaglanden


De regio Haaglanden is een bijzonder gebied, zie locatie. In de regio liggen de agglomeratie Den Haag en een omvangrijke concentratie glastuinbouw. De grenzen van de stedelijke uitbreiding zijn in Haaglanden ongeveer bereikt. Om de economische groei en bevolkingsaanwas hierop aan te passen, kiezen partijen in Haaglanden de komende jaren voor herstructurering en verdichting van bestaand stedelijk- en glastuinbouwgebied. Deze opgave zal de komende jaren worden bemoeilijkt door de omvangrijke vraag naar ruimte voor water. Deze vraag hangt samen met klimaateffecten die ook op korte termijn al merkbaar zijn: extreme buien hebben reeds een aantal keren gezorgd voor wateroverlast en schade. Lees verder.

 

Projecten en Publicaties
Bekijk het overzicht met alle publicaties binnen deze hotspot.

HSHL01A: Klimaat in ruimtelijke keuzes

  

HSHL01A: Klimaat in ruimtelijke keuzes
Dit project heeft een dialoogondersteunend- en toetsingskader ontwikkeld en past deze toe, waarmee de lange termijn effecten van klimaatverandering op waterbeheer in een vroegtijdig stadium meewegen in het proces van ruimtelijke planvorming. Het gaat daarbij zowel om bestaande als nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het onderzoek is gedaan in de Hotspot Haaglanden… lees verder

HSHL02: Toekomst veenweidegebied

HSHL02: Toekomst veenweidegebied
Het Hotspotgebied Midden-Delfland is een veenweidegebied dat onder ruimtelijke druk staat en komt te staan. De gevolgen van klimaatverandering zijn onder andere grotere tekorten (verzilting) en overschotten (wateroverlast) van water, met bijvoorbeeld bodemdaling tot gevolg. De vraag is of de noodzakelijke adaptatie kan worden aangegrepen om andere beleidsmatige doelen… lees verder

HSHL05/HSRR04: Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haaglanden en regio Rotterdam

HSHL05/HSRR04: Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haaglanden en regio Rotterdam
Het doel van dit project was het regiospecifiek maken van klimaatdata en -informatie voor gebruikers. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van wat er over klimaatvariabelen aan wetenschappelijke kennis beschikbaar is voor het huidige en mogelijk toekomstige klimaat in de regio. Deze informatie kan gebruikt worden… lees verder

HSHL06/HSHL12: Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering in samenhang met toekomstscenarios en trendmatige ontwikkeling

HSHL06/HSHL12: Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering in samenhang met toekomstscenario's en trendmatige ontwikkeling
Dit project heeft de gebiedsspecifieke effecten van klimaatsverandering voor de regio Haaglanden onderzocht. Dit is gedaan in relatie tot de verwachte sociaal-economische ontwikkelingen, om de juiste adaptatiestrategie te kunnen inzetten... lees verder

HSHL08: Demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw

HSHL08: Demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw
Dit project heeft onderzocht hoe een waterbergingskelder onder een kas gerealiseerd kan worden. De technische aspecten en financiële en juridische vragen van waterberging onder een kas gedurende de planvorming fase zijn uitgewerkt. Tevens heeft HSHL08 de realisatie en beheersfasen gemonitord en geëvalueerd, ervaringen... lees verder

Waterbuffers: Slim water bergen onder kassen
Een mogelijke, slimme oplossing voor opvang van water in een gebied met weinig open ruimte, is het bergen van water onder de kassen. Kennis voor Klimaat onderzoekers hebben samen met praktijkpartijen een innovatief concept ontwikkeld voor waterberging in Waalblok: het 4B-concept... lees verder

HSHL3.3: 3Di Toepassingsmogelijkheden in waterbeheer voor eindgebruikers

HSHL3.3: 3Di Toepassingsmogelijkheden in waterbeheer voor eindgebruikers
Het onderzoeks- en innovatietraject 3Di Waterbeheer heeft er naar gestreefd om overstromings- en wateroverlastberekeningen veel sneller en veel gedetailleerder uit te kunnen voeren en de resultaten in aansprekende (3D) beelden te kunnen visualiseren voor burgers, bestuurders, ruimtelijke ordenaars en calamiteitenbeheerders... lees verder

HSHL thema 2: Gietwatervoorziening glastuinbouw regio Haaglanden. Kansrijke alternatieve gietwaterbronnen
In deze studie komt naar voren dat in de regio Haaglanden verschillende mogelijkheden zijn om de zelfvoorzienendheid en duurzaamheid van de watervoorziening van de glastuinbouwsector te vergroten. Dit voor zowel de substraatteelt als de grondgebonden teelten.... Download eindrapport met bijlage A en bijlage B.

HSHL3.4: RAS Haaglanden
Aanpassen aan een veranderend klimaat (adaptatie) is voor Haaglanden niet acuut maar wel urgent. Door tijdig actie te ondernemen kunnen hoge financiële en maatschappelijke kosten op de langere termijn worden voorkomen. Het is daarnaast van belang in te zetten op het beperken van klimaatverandering mitigatie) door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Deze RAS geeft alleen een strategie voor klimaatadaptatie.

Aanpalend project


Midterm Assessment 2012
(webpagina)
Midterm Review Report: Sonja Döpp (Kennis voor Klimaat) (editor), Arno Lammers (Stadsgewest Haaglanden) (2012). Hotspot Haaglanden, Midterm Assessment 2012, KvK rapport nummer 66/2012.