RAS Haaglanden

Regionale Klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden (HSHL3.4)

 

Met oog op de toekomst
De ambitie van Haaglanden is om in 2050 een klimaatbestendige internationale topregio te zijn. Om deze ambitie te realiseren is het van belang om rekening te houden met klimaatveranderingen in de toekomst en om nu al de kansen te kunnen benutten die zich aandienen. Want ook Haaglanden krijgt te maken met de gevolgen van een veranderend klimaat zoals meer hitte en extreme buien, zeespiegelstijging en grotere kans op langdurige perioden van droogte. Daarom hebben de overheden in Haaglanden (negen gemeenten, twee waterschappen en de provincie) een gezamenlijke Regionale klimaat Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld onder regie van het Stadsgewest Haaglanden en in samenwerking met Kennis voor Klimaat.

Kansen en Opgaven voor Glas, Stad en Gras
In september 2014 is de gezamenlijke strategie “Met oog op de toekomst – Regionale klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden” vastgesteld en voor implementatie aangeboden aan de uitvoerende overheden. De RAS is ontwikkeld vanuit de kernwaarden van de regio zoals beschreven in het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020: een vitale innovatieve glastuinbouwsector (Glas), leefbare steden (Stad) en aantrekkelijke en toegankelijke groengebieden en kustzone (Groen). 

Op basis van de meest recente kennis is in kaart gebracht met welke bedreigingen en kansen de regio te maken krijgt, nu en in de toekomst. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn de kwetsbaarhedenkaart en interactieve klimaatatlas, opgesteld door de stichting Climate Adaptation Services (CAS). De oplossingsrichtingen die worden aangereikt vereisen niet direct grote investeringen. De RAS zet in op het zoeken naar verbindingen tussen gebiedstypen, meekoppelen met bestaande opgaven en multifunctioneel ruimtegebruik. Door tijdig actie te ondernemen kunnen hoge financiële en maatschappelijke kosten op langere termijn voorkomen.

Innovatieve regio
Innovatieve methoden van kustversterking, zoals de Zandmotor, en de in het stedelijk gebied geïntegreerde zeewering bij Scheveningen houden het achterland veilig en zetten Haaglanden bovendien internationaal op de kaart. Er is in de regio Haaglanden al veel bereikt op het gebied van de wateropgave. Boezemkanalen naar gemalen zijn verbreed, gemalen hebben meer capaciteit gekregen, verschillende calamiteitenbergingen zijn aangelegd en hebben al verscheidene keren gewerkt. Nu al heeft de regio veel wateroverlast voorkomen door de vele maatregelen die waterschappen, gemeenten en provincie gezamenlijk hebben opgepakt sinds de eerste grote wateroverlast van 1998. Ook zijn verschillende initiatieven voor zoetwatervoorziening in gang gezet.


Zandmotor

De regio Haaglanden behoort tot de koplopers als het gaat om klimaatadaptatie onderzoek, onder andere via de programma’s Waterkader Haaglanden, Leven met Water en Kennis voor Klimaat. De RAS brengt de opgedane kennis, ontwikkelde hulpmiddelen en ervaring samen en bouwt voort op de plannen en initiatieven die reeds zijn ingezet. De ontwikkeling van de gezamenlijke visie in de RAS en het ten uitvoer brengen daarvan door de betrokken partijen in de komende jaren biedt Haaglanden de kans om haar koploperspositie te behouden en te versterken binnen de ruimtelijk economische strategie van de nieuw te vormen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH),

Download: Met oog op de toekomst. Regionale klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden (pdf).

contact
Arno Lammers
E: arno.lammers(at)denhaag.nl
T: 06-10532532