Hotspot Regio Rotterdam


Rotterdam, haven en wijdere omgeving (zie locatie), staan de komende 10 jaar voor grote ruimtelijke en industriële investeringen. Het gaat hierbij om een bedrag van meer dan 10 miljard euro. Deze investeringen zijn gericht op verdere industriële ontwikkeling, vergroting van de havencapaciteit, verbeteren van bereikbaarheid, verstedelijking van onder meer het oude havengebied en verdere stedelijke ontwikkeling langs de as van de rivier. In de stedelijke ontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid van de regio wordt veel geïnvesteerd. De water- en klimaatopgave biedt hierbij kansen. Lees verder.

 

Projecten en Publicaties
Bekijk het overzicht met alle publicaties binnen deze hotspot.

HSRR01: Impact van klimaatverandering op stedelijke watersystemen en benodigde adaptatiestrategieën    HSRR01: Impact van klimaatverandering op stedelijke watersystemen en benodigde adaptatiestrategieën
De mogelijke uitdagingen met betrekking tot klimaatsverandering en stedelijke ontwikkeling vormen een prikkel om adaptatiestrategieën uit te werken voor ontwerp en beheer van de toekomstige stedelijke watersystemen van de regio Rotterdam. Door onzekerheden in de gevolgen op de stedelijke watersystemen...Lees verder

  HSRR02: Waterveiligheid buitendijks gebied
Klimaatverandering (zeespiegelstijging, veranderende rivierafvoer) heeft effect op de overstromingsrisico’s in de regio Rotterdam, zowel voor het binnendijkse als het buitendijkse gebied. Voor het buitendijkse gebied van de Hotspot Regio Rotterdam (het gebied van Maeslantkering bij Hoek van Holland t/m Dordrecht) zijn binnen project HSRR02 de volgende deelonderzoeken verricht...Lees verder

HSRR03b: Afsluitbaar open Rijnmond - Waterfront Rijnmond
Om de komende eeuw het benedenrivierengebied Rijnmond (Rotterdam, de Drechtsteden en Stadshavens in het bijzonder) binnen de wettelijke overstromingsnorm te blijven beschermen zullen maatregelen genomen moeten worden. Eén van de mogelijke alternatieven is het verhogen en versterken van de dijken in dat gebied. Met name in verstedelijkte gebieden is...Lees verder

 

HSHL05/HSRR04: Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haagland en regio Rotterdam
Haaglanden en Regio Rotterdam zijn beide sterk verstedelijkte gebieden met een hoge economische activiteit in de Zuidvleugel van de Randstad. Hierdoor is het gebied gevoeliger voor weersextremen. In dit project is gekeken welke vragen er leven met betrekking tot beschikbare klimaatinformatie, nieuwe tools...Lees verder

 

HSRR05: Hittestress in de stad Rotterdam
Binnen dit project is het hitte-eilandeffect in de stad Rotterdam gemeten en geanalyseerd om zowel de huidige als toekomstige omvang, oorzaken en mechanismen te bepalen. Er is een schatting gemaakt van de invloed van hitte op het thermisch comfort en de volksgezondheid, waarbij gericht is op de meest risicovolle gebieden in de stad...Lees verder

HSRR06: Veilige ingepaste waterkeringen
De klimaatverandering en bijbehorende stijging van waterstanden, maakt grote ingrepen in de hoogwaterbescherming noodzakelijk. Met name in verstedelijkte gebieden zorgt het traditioneel versterken van waterkeringen voor een ongewenste situatie. Het enkelvoudig gebruik van de waterkeringszone sluit steeds slechter aan op de verdichtingsopgave van het stedelijk gebied...Lees verder

HSRR07/HSGR08: Risicoperceptie, probleemeigenaarschap en adaptatie van bewoners en bedrijven
De hotspots hebben grote behoefte aan een beter begrip van de term ‘risicoperceptie’ en meer inzicht in wat beleidsmakers kunnen doen om hun beleid af te stemmen op de percepties van bewoners en bedrijfseigenaren, zonder daarbij ongewenste neveneffecten, zoals
lagere vastgoedwaarden, te creëren...Lees verder

HSRR08: De effecten van klimaatverandering op de binnenvaart via de Rotterdamse regio
Het doel van het onderzoek was het inzichtelijk maken van de effecten van klimaatverandering voor het binnenvaarttransport via Nederlandse zeehavens over de Rijn en hiervoor mogelijke oplossingen te identificeren/verkennen. De kernvraag die is geformuleerd was: Hoe kunnen de effecten van klimaatverandering op het...Lees verder

HSRR09: Adaptief bouwen in het buitendijks gebied
De Gemeente Rotterdam heeft de ambitie om bestaande en nieuwe buitendijksgelegen (haven)gebieden de komende jaren te transformeren naar intensief gebruikte woon- en werkgebieden. Om deze gebieden ook bij een veranderend klimaat veilig, duurzaam en aantrekkelijk te houden is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in adaptieve ontwikkelingsstrategieën. De opgave is...Lees verder
HSRR3.1

HSRR3.1Adaptieve ontwikkelingsstrategieën in buitendijks gebied in de Regio Rotterdam
De regio Rijnmond-Drechtsteden heeft een aanzienlijk areaal buitendijks gebied, met als ambitie om die gebieden de komende jaren te transformeren naar intensief gebruikt woon- en werkgebied. Doel van het project was het inzicht krijgen in de opgaven, kansen en belemmeringen voor adaptieve strategieën in de verstedelijkte buitendijksgelegen gebieden in de hotspot Rotterdam... Lees verder

HSRR3.2 HSRR3.2: Eco-adaptatie in de deltasteden
In onderstaand rapport is onderzocht hoe deltasteden, met als pilot de stad Rotterdam, optimaal gebruik kunnen maken van deze ecosysteemdiensten en functies in waterbeheer en (adaptief) bouwen in het licht van klimaatverandering (inclusief de opgaven gerelateerd aan water, natuur, hittestress, en ruimtelijke ordening).Lees verder
HSRR3.3 HSRR3.3: Droogteproblematiek in stedelijke gebieden
Literatuurstudie naar de beschikbare kennis over de kwetsbaarheid van stedelijk gebied voor droogte en de relevante processen die optreden bij droogte in de stad. Hiernaast zijn voor deze studie de resultaten van een workshop met de gemeente Rotterdam, de betrokken waterschappen en verschillende onderzoekers en de resultaten van interviews met experts gebruikt...Lees verder
HSRR3.4: Adaptatiestrategie Regio Rotterdam
Op 28 november 2013 is het rapport 'Bouwstenen voor adaptatiestrategieën in de regio Rotterdam' gelanceerd. Dit vormt de aftrap van een proces waarbij de gemeenten in de regio Rotterdam samen gaan werken aan het versterken van de klimaatbestendigheid van deze bijzondere delta. Belangrijke eerste stap is dat iedere gemeente op basis van de regionale klimaateffectatlas...Lees verder
HSRR3.5: Clustervoorstel kleine kennisvragen
Binnen deze hotspot zijn zowel een Rotterdamse Adaptatiestrategie (RAS) als een Regionale Adaptatiestrategie (ARR) opgesteld. Dit vereist inzicht in de effecten van klimaatverandering en de mogelijke maatregelen en kenmerken van die maatregelen om een goede afweging te kunnen maken om te komen tot beleid en uitvoering. Dit project is opgestart om de verwachte kennishiaten zo snel mogelijk te dichten... Lees verder 
HSRR3.6: Gebiedsgerichte waardecreatie met adaptatie: cases in de regio Rotterdam
In project HSRR3.6 stond de vraag centraal welke klimaatadaptieve maatregelen vanuit economisch en maatschappelijk perspectief optimaal zijn in concrete gebiedsontwikkelingen. Het gaat om de cases Bergpolder-Zuid en de Kop van Feijenoord met verwachte problemen door hittestress, wateroverlast en verdroging en maatregelen zoals versteviging van kades...Lees verder
HSRR3.7: Valorisatie van adaptatiekennis t.b.v. verduurzaming van deltasteden
Waterplaza’s, groene daken, verticale tuinen: maatregelen om steden aan te passen aan overlast van hitte en regenwater zijn er wel. Enkele koplopergemeentes in Nederland hebben een klimaatadaptatiestrategie ontwikkeld, maar klimaatadaptatie wordt nog niet (structureel) meegenomen in stedelijke planning...Lees verder
HSRR3.8: Klimaatbestendigheid van de stad: adaptatie en mitigatie verbinden
In dit project is voor een selectie van 5 maatregelen met zowel een gunstig effect op adaptatie aan klimaatverandering als op mitigatie van klimaatverandering het adaptatie en mitigatie effect berekend. Dit soort 'synergetische maatregelen' leidt niet alleen tot een win-win situatie, maar kan ook bijdragen tot een vergrootte acceptatie van het klimaatbeleid...Lees verder
HSRR3.10: Governance van Lokale Adaptatiestrategieën, de casus Feijenoord
Deze actiegeoriënteerde studie heeft de mogelijkheden voor klimaatadaptieve ontwikkeling van binnenstedelijke buitendijkse gebieden onderzocht. Het doel van de studie was het ontwikkelen van kennis over alternatieve samenwerkingsvormen en arrangementen (juridisch, financieel en organisatorisch) die een geïntegreerde...Lees verder
HSRR3.11: Kennismontage rapport
De Rotterdamse Adaptatiestrategie beschrijft op hoofdlijnen de klimaateffecten die de regio Rotterdam al ervaart en verder zal gaan voelen. Deze adaptatiestrategie geeft aan welke aanpak wordt gevolgd om de regio aan te passen aan de klimaatverandering en waarom dat nodig is. Het is geen uitvoeringsplan met concrete maatregelen, maar stelt kaders en geeft uitgangsprincipes aan... Lees verder

De activiteiten binnen de Hotspot Regio Rotterdam hebben plaats gevonden binnen het kader van het Rotterdam Climate Initiative en het daarbij behorende adaptatieprogramma Rotterdam Climate Proof. Download de brochure (pdf) voor meer informatie. 

 

Midterm Assessment 2012 (webpagina)
Midterm Review Report: Sonja Döpp (Kennis voor Klimaat), Arnoud Molenaar and Chantal Oudkerk Pool (Rotterdam) (2012). Hotspot Regio Rotterdam, Midterm Assessment 2012, KvK rapport nummer 67/2012.


Contact Hotspot Regio Rotterdam

A. Molenaar
Programmabureau Klimaat
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T: +31 10 417 2939
E: a.molenaar(at)rotterdam.nl
Coördinator Hotspot Regio Rotterdam