Hotspot Waddenzee

De Waddenzee, ’s werelds grootste intergetijde en barrière eilanden systeem (zie locatie), wordt gekarakteriseerd door zijn hoge ruimtelijke en temporele variabiliteit. Het Waddenecosysteem lijkt nu al sterk te veranderen onder invloed van het klimaat, met name ten gevolge van temperatuur-stijgingen. Op dit moment neemt het aantal zeehonden snel toe, zijn de platvissen verdwenen, stijgen sommige vogelsoorten in aantallen, terwijl andere soorten juist in aantal afnemen en ondanks bodemdaling en zeespiegelstijging wordt het waddengebied ondieper. Naast het effect van gedaalde nutriëntenbelasting en visserij lijkt klimaatverandering nu al tot grote verschuivingen in het ecosysteem te leiden en verwacht wordt dat bij verdere temperatuurstijging, veranderende zoetwater aanvoer, zich verleggende windvelden en zeespiegelstijging de effecten hiervan in sterke mate het duurzame behoud en gebruik van de Waddenzee en het omringende kustgebied zullen beïnvloeden.

Een veranderend klimaat zal sterke invloed hebben op de ontwikkeling en beleving van de natuur, het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en de veiligheid van het gebied. Daarbij zijn toekomstige klimaatveranderingen van evident belang voor de Nederlandse kustlijn. Het waddengebied vormt met 2400 km2 oppervlakte een relatief veerkrachtig deel van de Nederlandse kust, omdat de ondiepe wadden een veiligheidsbuffer van formaat is waar tot nu toe ruimte is voor een veelvoud aan maatschappelijke functies. Die vraag is echter hoe veerkrachtig en duurzaam deze buffer is.

Doelstelling
In het gebied onderzoek uit te voeren en operationeel toepasbare kennis te genereren met betrekking tot het Waddenecosysteem.

Themalijnen zijn

    • de Waddenzee als klimaat en veiligheidsbuffer: de invloed op en relatie met kust- en natuurbeheer
    • veranderingen in het voedselweb en ecosysteem van de Waddenzee
    • de invloed van een veranderend klimaat op de economische activiteiten in het gebied: bv recreatie (toerisme), visserij, aquacultuur

Projecten

Bekijk het overzicht met alle publicaties binnen deze hotspot.

Uiteindelijk is het ORAS–rapport Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie Hotspot Waddenzee opgesteld. Deze studie levert een raamwerk op voor een adaptatiestrategie voor de Waddenzee. Gebruik is gemaakt van bestaande kennis uit de literatuur en consultatie met deskundigen. Identificatie en selectie van haalbare maatregelen die passen in een zachte adaptatiestrategie, krijgen in deze verkenning bijzondere aandacht. Beoordeling van deze adaptatiestrategie is uitgevoerd in de periode april 2013 – maart 2014. De studie heeft zich gericht op het Nederlandse deel van de Waddenzee.