ORAS Waddenzee

Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie Hotspot Waddenzee (HSWZ3.2)

De Waddenzee wordt beschouwd als een gebied van groot ecologisch belang. Bovendien speelt het Waddenzee-systeem een sleutelrol in de bescherming tegen overstroming van het aangrenzend land. De gevolgen van klimaatverandering, met name versnelde zeespiegelstijging, maken het onzeker of de unieke karakteristieken van het gebied op de lange termijn behouden kunnen blijven. Dit hangt vooral af van de vraag of natuurlijke sedimentaanvoer naar de Waddenzee in staat zal zijn gelijke tred te houden met versnelde zeespiegelstijging. De verwachting is dat, als die stijging kritische waarden overschrijdt, de Waddenzee ‘verdrinkt’ en het intergetijdegebied langzaam verdwijnt. Het belang van het behoud van de Waddenzee, zoals wij die kennen, wordt allerwegen onderschreven. Extra sedimenttoevoer door de mens wordt in het algemeen beschouwd als een aantrekkelijke manier om te voorkomen dat de wadden verdrinken.

Het belang van het behoud van de Waddenzee, zoals wij die kennen, wordt allerwegen onderschreven. Extra sedimenttoevoer door de mens wordt in het algemeen beschouwd als een aantrekkelijke manier om te voorkomen dat de wadden verdrinken. Het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een adaptatiestrategie, waarbij sediment de basis vormt. Deze verkenning is verwoord in het rapport Natural solutions to cope with accelerated sea level rise in the Wadden Sea region van juni 2014. Centraal hierin staat het behoud van het Waddenzee-systeem en alle daaraan verbonden ecologische en economische waarden. De kernvraag van deze verkenning is: ‘Hoe kunnen we de Waddenzee klimaatbestendig maken met een sedimentsuppletie adaptatiestrategie?’ Anders gezegd: kan het sedimentsysteem behouden blijven door een zachte adaptatiestrategie toe te passen (gebaseerd op sedimentsuppletie), gelet op de lange termijn effecten van versnelde zeespiegelstijging?

De studie levert een raamwerk op voor een adaptatiestrategie voor de Waddenzee. Gebruik is gemaakt van bestaande kennis uit de literatuur en consultatie met deskundigen. Identificatie en selectie van haalbare maatregelen die passen in een zachte adaptatiestrategie, krijgen in deze verkenning bijzondere aandacht. Beoordeling van deze adaptatiestrategie is uitgevoerd in de periode april 2013 – maart 2014. De studie heeft zich gericht op het Nederlandse deel van de Waddenzee.

Downloads