Hotspot Zuidwestelijke delta


De Zuidwestelijke Delta (zie locatie) zal in de toekomst te maken krijgen met zeespiegelstijging, veranderende windpatronen en veranderende rivierafvoeren (lager in de zomer en hoger in de winter). Dit leidt tot veranderingen in waterkwaliteit, verzilting, waterbeschikbaarheid, ecologie en estuariene dynamiek. Deze effecten zullen hun weerslag hebben op het ruimtegebruik, de economische structuur en de lange termijn beleidsdoelen, zoals verwoord in het Delta-programma van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Lees verder.

 

Projecten en Publicaties
Bekijk het overzicht met alle publicaties binnen deze hotspot.

  • HSZD01: Onderhandelen over onzekerheden in de zoetwatervoorziening van de Zuidwestelijke delta
  • HSZD02: Effecten van klimaatverandering op herstel van estuariene dynamiek in de delta
  • HSZD03: Klimaatverandering als kans voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen
  • MSZD01: Verkenning zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta (publicaties)
  • HSINT01A en HSINT01B: Launching the Delta Alliance: final reports of first and second phase.
  • HSZD3.2: GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen robuuste zoetwatervoorziening

Klik op plaatje voor het eindrapport

HSZD01
Het doel van het project HSZD01 ('Negotiating uncertainties': defining climate proofing and assessing associated uncertainties in the Southwest Delta Region of the Netherlands) was het in kaart brengen van de zekerheden en onzekerheden in kennis over zoetwaterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta.

Dit is gedaan aan de hand van de casestudie MER 'Waterkwaliteit Krammer Volkerak-Zoommeer' (periode 2000-2010), mede in de context tot de wens voor herstel Estuariene Dynamiek en Klimaatadaptatie (Deltaprogramma).

logo GO-FRESH

  

D3.2
GO-FRESH: Geohydrological Opportunities for FRESH water supply’.
Dit is de nieuwe officiële titel die op 19 september onthuld werd bij de Kick-Off van dit HSZD3.2 project.

Doel van dit project was het onderzoeken in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw in de Zuidwestelijke Delta kunnen vergroten. Dit project heeft zich gericht op twee hydrogeologische showcases in gebieden die door klimaatverandering waarschijnlijk sneller onder druk komen te staan.

Het project omvat een drietal pilots die anderhalf jaar hebben geduurd. De pilots zijn uitgevoerd binnen Zeeland op drie verschillende plaatsen: Walcheren, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. Lees meer.

     

     

 

  Film: "The southwest delta of The Netherlands"
The southwest delta of The Netherlands' is een serie van drie filmpjes gemaakt voor het congres 'Deltas in times of climate change'. Onderdelen die in dit deel aan de orde komen zijn: de (economische) positie van de zuidwestelijke delta in Europa; het ontstaan van de delta; de effecten van de deltawerken en oplossingen; veiligheid.  

 

Verkenning zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta

"Oplossingen voor het Volkerak-Zoommeer liggen voor handen, nu oppakken en keuzes maken" Dat was de uitspraak van Ad Koppejan, lid van de Tweede Kamer tijdens het debat dat op 25 november 2009 in Den Haag plaats vond. In een overvolle studio Dudok luisterde hij naar de mogelijke oplossingen voor zoetwater bij verzilting in de Zuidwestelijke Delta. Deze verzilting is een gevolg van bewuste maatregelen (Kierbesluit Haringvliet; zout maken van Volkerak-Zoommeer) en, op termijn, van autonome processen als bodemdaling en klimaatverandering. Lees verder.

 

Download het rapport

 Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta Een verkenning

Download de samenvatting

Samenvatting Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta Een verkenning

 

  


Midterm
Assessment 2012 (webpagina)
Midterm review report: N.R. Landsman et al. (Provincie Zeeland) (2012). Hotspot Zuidwestelijke delta, Midterm Assessment 2012, KvK rapport nr 69/2012. Bijlage 3: Samenvatting Projecten en Cases.