Gebiedsstudie Rotterdam Noord

Op 11 april zijn de onderzoekers en stakeholders van INCAH tijdens een door TNO en Deltares georganiseerde workshop voor de laatste keer bij elkaar gekomen om de eindresultaten van de gebiedsstudie Rotterdam Noord te presenteren. In het kader van INCAH hebben onderzoekers van INCAH samen met stakeholders een kwetsbaarheidsanalyse van infrastructuur (weg, elektriciteit en leidingen) voor klimaatverandering uitgevoerd voor het gebied Rotterdam Noord in de periode van augustus 2013 tot en met april 2014. Dit als gevolg van een overstroming van de Schie in het studiegebied Rotterdam Noord.

De gebiedsstudie had het doel om de ontwikkelde modellen en rekenmethodieken uit INCAH toe te passen in een praktijksituatie, de dialoog aan te gaan met onderzoekers, de praktijk en beleidsmakers en een werkwijze te ontwikkelen voor een integrale kwetsbaarheidsanalyse. De gemeente Rotterdam, één van de stakeholders, is hierin geïnteresseerd, in verband met het verbeteren van de Rotterdamse Klimaat Adaptatie Strategie. Drie workshops met stakeholders vormden de kern van de gebiedsstudie. Tijdens deze workshops zijn onderzoeksresultaten teruggekoppeld en bediscussieerd, die naast afstemming tussen deelstudies ook verbeterpunten en aanbevelingen voor vervolg heeft opgeleverd. Door de betrokkenen samen te laten komen is er mogelijkheid tot kennis ontwikkeling en uitwisseling, het leggen van onderlinge verbindingen en de uitwisseling van visies en perspectieven.

De hoofdresultaten van de INCAH gebiedsstudie Rotterdam Noord zijn inzicht in de kwetsbaarheid  van de infrastructuurnetwerken en een ontwikkelde aanpak voor een integrale kwetsbaarheidsanalyse. Na een 5 dagen durende overstroming als gevolg van een dijkdoorbraak in de Schie zijn delen van het wegennetwerk, elektriciteit en leidingen-netwerk kwetsbaar. De onderlinge afhankelijkheden van de verschillende infranetwerken en cascade effecten kunnen resulteren in grote gevolgen bij een overstroming in een gebied.

De integrale kwetsbaarheidsanalyse voor transportinfrastructuren (weg, elektriciteit en leidingen) voor klimaatverandering heeft voor stakeholders, beleidsmakers en onderzoekers tot nieuwe inzichten geleid. Succesfactoren zijn de interactie met en tussen stakeholders en onderzoekers, de koppeling van wetenschap met de praktijk en de interactie tussen de verschillende infrastructuurnetwerken en projecten. Aansluiting van de vraag en aanbod van informatie is hiervoor cruciaal.

Van de gebiedsstudie Rotterdam Noord is een summier verslag gemaakt. Tijdens de DELTAS II IN TIMES OF CLIMATE CHANGE II Internationale conferentie 24 t/m 26 september 2014 worden resultaten van de gebiedsstudie gepresenteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tara Geerdink (tara.geerdink(at)tno.nl).

Kennis voor Klimaat Thema 5 INCAH, vrijdag 1 augustus 2014