Multifunctioneel landgebruik (HSDR02)

Het Brabantse landelijke gebied is – ondanks haar rurale karakter – een dichtbevolkt en gereguleerd landschap. De vraag naar ruimte is groot en vaak conflicterend. Adaptatiemaatregelen gericht op het omgaan met de effecten van klimaatverandering kunnen een extra ruimteclaim leggen op de reeds schaarse ruimte. Eén van de oplossingen voor dit dilemma kan multifunctioneel landgebruik zijn, welke, naast efficiënt landgebruik, ook toegevoegde waarde kan hebben voor welzijn en welvaart in Brabant.

De effecten van klimaatverandering op de huidige kwaliteit van het landgebruik op de hoge zandgronden in Brabant zijn bekend. Er zijn veel vormen van multifunctioneel landgebruik. Maar hoe kan multifunctioneel landgebruik worden toegepast om beter om te gaan met de effecten van klimaatverandering?

Het project heeft een kansenkaart op gesteld voor multifunctioneel landgebruik als adaptatiestrategie. Vervolgens zijn een aantal kansrijke mogelijkheden verder uitgewerkt in twee pilots. Dit heeft geresulteerd in een businesscase voor de pilots. Het oppakken en uitvoeren van de businesscase is de volgende stap (die buiten dit project valt).

publications | factsheet | eindrapport met bijlagen