Toekomst veenweidegebied (HSHL02)

Midden-Delfland is het totale open gebied tussen Haaglanden en Rijnmond (inclusief Ackerdijk, Schieveen en Oude Leede). Enkele karakteristieken voor het gebied zijn de landschappelijke openheid, het patroon van sloten en watergangen, de veeteelt, natuurgebied, bos- en glastuinbouw. Al deze kernkwaliteiten van het gebied komen voort uit de ondergrond. Deze bestaat in hoofdzaak uit veen en kleiig veen. Over de jaren heen is de openheid afgenomen door het oprukkende stedelijke gebied, de glastuinbouw en de aanleg van snelwegen. Vanwege haar ligging vormt Midden-Delfland een belangrijk recreatief uitloopgebied voor de omliggende stedelijke gebieden. Deze functie wordt in de recent uitgebrachte structuurvisie Randstad 2040 nog verder benadrukt door het gehele gebied te kenmerken als een Metropolitaan park.

Klimaatverandering is ook van invloed op dit veenweidegebied. Het gaat daarbij zowel om een toename van zowel het tekort als het overschot aan water. Wat betreft het watertekort komt de aanvoer van zoet water van buiten het gebied onder druk te staan. Bij langdurig lage afvoeren op de rivieren, rukt het zoute water op en worden de bestaande inlaatpunten voor het gebied minder bruikbaar. Warmere zomers betekenen dat voor heel laag Nederland de verdamping en de inlaatbehoefte toenemen, terwijl de aanvoer via de grote rivieren juist afneemt. Tegelijkertijd neemt de totale hoeveelheid neerslag in de wintermaanden sterk toe en neemt de intensiteit van de neerslag vooral in de zomermaanden sterk toe. Daarnaast bestaat door de toename van de verdamping en afname van de zomerse neerslag de kans dat de snelheid van bodemdaling verder toe.

Al deze veranderingen hebben grote (maatschappelijke) effecten voor de huidige gebruiksfuncties en het huidige watersysteem. De vraag is of de noodzakelijke adaptatie aan deze veranderingen kan worden aangegrepen om andere maatschappelijke en beleidsmatige doelen voor het gebied na te streven, zoals het behoud van het open veenweidegebied, het vergroten van de recreatiemogelijkheden, het bufferen van de oprukkende verstedelijking.

Oplevering en resultaten

Het inspirerende boek 'Toekomst Veenweide' nodigt belanghebbenden in het veenweidegebied van Midden-Delfland uit om na te denken over klimaatverandering in hun gebied. Door het ontwikkelen van een aansprekende beeldtaal is het boek voor iedereen toegankelijk, van boer tot bestuurder. Het bijbehorende Werkboek behandelt het proces, de methodiek en achtergrondinformatie.


publicaties | factsheet