Nieuwsarchief

Onderzoekers leggen verband tussen klimaatverandering en voedselveiligheid
Klimaatverandering kan op diverse manieren invloed hebben op onze voedselveiligheid. Onderzoekers stellen in een Europese studie dat er vaak een relatie is tussen langetermijnveranderingen in temperatuur en neerslag en besmetting van groente en fruit.
Wageningen UR, Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, dinsdag 3 maart 2015
Nederland klaar voor klimaatadaptatie met natuur?
De natuur kan een rol spelen in het aanpassen van gebieden aan de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door ecosysteemdiensten zoals opvang en berging van water. Zulke natuurinclusieve oplossingen zijn vooral kansrijk als een conventionele aanpak zoals dijkversterking onmogelijk of te kostbaar is.
PBL, maandag 5 januari 2015
Natuurlijke Alliantie als methode voor klimaatateliers
Dit rapport beschrijft hoe de samenwerking tussen Kennis voor Klimaat, waterschap, provincie, gemeenten en regio’s en de kennispartners heeft geresulteerd in verankering van klimaatadaptatie op verschillende schaalniveaus. De in dit project ontwikkelde kaarten zijn een belangrijke basis voor de langetermijnvisie van het waterschap Vallei en Veluwe. Deze visie is vervolgens verder ingevuld op gemeentelijk niveau (cases Amersfoort en Ederveen) en regio niveau (regio Food Valley).
Kennis voor Klimaat, dinsdag 30 december 2014
Factsheetrapport adaptatiemaatregelen. CARE
Dit rapport geeft een overzicht van adaptatiemaatregelen die ons ter beschikking staan om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Het rapport richt zich specifiek op de hogere zandgronden. De lijst met maatregelen is tot stand gekomen tijdens een workshop met deskundigen in het kader van het onderzoeksprogramma CARE (KvK thema 3).
Vos, C.C., Grashof, C., Stremke, S. & Oudes, D. (Redactie), dinsdag 23 december 2014
Klimaatbestendigere bodem zorgt voor positief ecologisch en economisch resultaat
De landbouw krijgt de komende jaren steeds meer te maken met klimaatverandering. Het LEI doet onderzoek naar de kosten en baten van maatregelen die de agrarisch ondernemer kan nemen voor een duurzaam en klimaatbestendig bodembeheer.
Alterra, Wageningen UR, maandag 25 augustus 2014
Kennis voor Klimaat nieuwsbrief 6, juni 2014
Met nieuws over: International Climate Adaptation Business Challenge, komende Kennis voor Klimaat workshops en symposia, onderzoeksnieuws.
Ken nis voor Klimaat, woensdag 11 juni 2014
Feestelijke afsluiting natuurlijke klimaatbuffers
Op 28 mei vond de feestelijke afsluiting plaats van het programma 'Natuurlijke Klimaatbuffers'. De afgelopen 8 jaar hebben zeven natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, samengewerkt aan het realiseren van 'natuurlijke klimaatbuffers'. Hierbij maakt men gebruik van de natuur om Nederland voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering.
Klimaatbuffers.nl, donderdag 5 juni 2014
Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de Klimaatcorridor Veenweide
Kennis voor Klimaatrapport, thema 2 en thema 3, een quick scan klimaatadaptatie.
Veraart, J.A., C.C. Vos, A. Spijkerman, and J.P.M. Witte, dinsdag 3 juni 2014
Workshop Searching for integrated and transboundary climate adaptation strategies
De Radboud Universiteit Nijmegen en KvK zijn bezig met een onderzoek om te komen tot een agenda voor integrale, grensoverschrijdende samenwerking in de grensregio, waarbij verschillende thema’s en problemen gekoppeld kunnen worden. Wat is het belang van een integrale, grensoverschrijdende strategie in het perspectief van klimaatverandering?
Kennis voor Klimaat HSGR 3.3, maandag 2 juni 2014
Kennis voor Klimaat nieuwsbrief 5, april 2014
Met nieuws over: minidocumentaire Klimaatadaptatie Verbeeld, Kennis voor Klimaat bijeenkomsten en verslagen bijeenkomsten, onderzoeksnieuws uitgelicht, social media.
Kennis voor Klimaat, donderdag 8 mei 2014