Waterveiligheid buitendijks gebied (HSRR02)

Klimaatverandering (zeespiegelstijging, veranderende rivierafvoer) heeft effect op de overstromingsrisico’s in de regio Rotterdam, zowel voor het binnendijkse als het buitendijkse gebied. Voor het buitendijkse gebied van de Hotspot Regio Rotterdam (het gebied van Maeslantkering bij Hoek van Holland t/m Dordrecht) zijn binnen project HSRR02 de volgende deelonderzoeken verricht:

    1. Overstromingsrisico’s buitendijks gebied: klimaatscenario’s zijn doorvertaald naar overstromingskaarten. Tevens zijn kaarten ontwikkeld op basis van mogelijke adaptatiestrategieën (o.a. Afsluitbaar-Open Rijnmond)
    2. Kwetsbaarheidanalyse directe schade: op basis van de overstromingskaarten werden direct optredende schades in het buitendijkse gebied bepaald (o.a. stedelijk gebied)
    3. Kwetsbaarheid van de haveninfrastructuur: analyse van de haveninfrastructuur, alsmede van de kwetsbaarheden en in het bijzonder die van de chemische sector

Het project heeft de gevolgen van klimaatverandering voor de waterveiligheid in het buitendijkse gebied inzichtelijk gemaakt via overstromingskaarten, optredende schades en specifieke effecten op de haveninfrastructuur. De methodiek maakt het tevens mogelijk om ook de effectiviteit van adaptatiestrategieën in kaart te brengen, waardoor er een bijdrage wordt geleverd aan het afwegingsproces rond de optimale adaptatiestrategie voor de Hotspot Regio Rotterdam. De resultaten van het onderzoek zijn mede input voor de projecten HSRR07 – Perceptie en HSRR09 – Adaptief bouwen.

Tussentijdse opleveringen en Resultaten

16 augustus 2010: Kwetsbaarheid van buitendijkse gebieden neemt toe door klimaatverandering. Dit is één van de conclusies van het afgeronde project over de waterveiligheid van buitendijkse gebieden in de Rijnmond-Drechtsteden. Het is belangrijk om duidelijkheid te krijgen over de huidige en de toekomstige overstromingsrisico’s in buitendijks gelegen gebieden.
publicaties | factsheet