Governance van Lokale Adaptatiestrategieën, de casus Feijenoord (HSRR3.10)

Waterveiligheid in buitendijkse gebieden staat in toenemende mate in de belangstelling. Door ruimtegebrek in dichtbevolkte gebieden wordt buitendijks bouwen een steeds aantrekkelijkere optie. Tegelijkertijd neemt door klimaatverandering de kans op overstromingen vanuit zee en de rivieren toe, juist in gebieden met een geconcentreerde bevolking en veel geïnvesteerd vermogen. Het is daarom wenselijk om de (toekomstige) kwetsbaarheid in binnenstedelijke, buitendijkse gebieden te verminderen en proactief met de toekomstige effecten van klimaatverandering om te gaan, waardoor schade en ontwrichting zoveel mogelijk worden voorkomen.

Deze actiegeoriënteerde studie heeft de mogelijkheden voor klimaatadaptieve ontwikkeling van binnenstedelijke buitendijkse gebieden onderzocht. Het doel van de studie was het ontwikkelen van kennis over alternatieve samenwerkingsvormen en arrangementen (juridisch, financieel en organisatorisch) die een geïntegreerde, gebiedsgerichte waterveiligheidsstrategie kunnen faciliteren. Er zijn hierbij twee onderscheidende strategieën behandeld: een individueel adaptieve strategie en een collectief preventieve strategie. Het buitendijks gebied van Rotterdam, specifiek de Kop van Feijenoord en het Noordereiland, dient als case study gebied.

Voor elk van de strategieën is op basis van workshops, interviews, een MKBA en literatuurstudie onderzocht welke governance arrangementen nodig zijn om deze mogelijk te maken in de context van de respectievelijke case study locaties. Voor Noordereiland blijkt de individueel adaptieve strategie het meest geschikt te zijn. Een gebrek aan gevoel van urgentie bij bewoners belemmert echter de implementatie van de strategie. Voor Kop van Feijenoord is de collectief-preventieve strategie het meest van toepassing. Om sturingsdilemma’s bij deze strategie te adresseren is een publiek-privaat governance arrangement ontwikkeld.

eindrapport