Gebiedsgerichte waardecreatie met adaptatie: cases in de regio Rotterdam (HSRR3.6)

In project HSRR3.6 stond de vraag centraal welke klimaatadaptieve maatregelen vanuit economisch en maatschappelijk perspectief optimaal zijn in concrete gebiedsontwikkelingen.

  In Bergpolder Zuid gaat naar verwachting op termijn schade ontstaan door hittestress, wateroverlast en verdroging. Een gedeelte van de wijk gaat opnieuw worden ontwikkeld en in deze MKBA worden verschillende maatregelen overwogen om deze schade in de toekomst te beperken. In het basisscenario tonen 5 van de 9 maatregelen een positief resultaat, namelijk GGD-advies, groen in de straat, waterplein, infiltrerende wegfundering en ontharden van tuinen en bermen. Bij groen in de straat en het waterplein valt op dat het positieve resultaat met name tot stand komt door de hoge neveneffecten.

Dit komt door een eenmalige stijging van de vastgoedwaarde met 2,5% door hogere ruimtelijke kwaliteit. De maatregelen ontharden tuinen en bermen kent een opvallend laag niveau aan investerings- en onderhoudskosten. Verder zijn er grote baten in het voorkomen van schade door verdroging te bereiken, zowel bij de gebouwfundering (ca. 98% van de baten) als ook bij groen (ca.2% van de baten).

Uit de maatschappelijke kosten-batenafweging voor Kop van Feijenoord komt naar voren dat in dat gebied het omdijken en ophogen van kades tot veiligere hoogtes het meest kosteneffectief is. Het waterrobuust inrichten van het gebied is niet kosteneffectief en zelfs minder gunstig dan het huidige beleid waarbij alleen de nieuwbouw wordt opgehoogd. Deze uitkomst is te verklaren door de bijzondere ruimtelijke condities van Feijenoord, waarbij een relatief groot verstedelijk gebied met betrekkelijk kleinschalige ingrepen kan worden beschermd. De kosten voor het ophogen van de kades zijn daardoor vele malen lager dan de kosten voor het waterrobuust ontwikkelen, renoveren en inrichten van een groot deel van de bebouwde omgeving in het studiegebied.

Publicaties