Waterveiligheid en overstromingen

Delta's zijn gevoelig voor overstroming. Het beheren van overstromingsrisico's vraagt om voortdurende aanpassing aan de veranderende omstandigheden. Klimaatverandering dwingt ons goed te kijken naar de maatregelen die we nemen om Nederland veilig en leefbaar te houden. De zeespiegel stijgt en de kans op stormen en extreme weersomstandigheden neemt toe maar we kunnen niet precies voorspellen hoe snel dat zal gaan.

waterveiligheid.jpg

Om goede, flexibele adaptatiemaatregelen te ontwikkelen zoals robuuste dijken moet je allereerst weten wat werkt en wat niet. Van 2007 tot en met 2014 heeft Kennis voor Klimaat in hotspots en het consortium Veiligheid tegen overstromingen nationale, regionale en lokale autoriteiten ondersteund om een gezamenlijke overstromingsmanagement en ruimtelijke ontwikkelingsstrategie te ontwerpen voor de 21e eeuw en daarna.

ORAS Waddenzee

Kennis voor Klimaat heeft in 2014 een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een adaptatiestrategie voor de Waddenzee, waarbij sediment de basis vormt. Deze verkenning is verwoord in het rapport Natural solutions to cope with accelerated sea level rise in the Wadden Sea region. Centraal hierin staat het behoud van het Waddenzee-systeem en alle daaraan verbonden ecologische en economische waarden. De kernvraag van deze verkenning is: ‘Hoe kunnen we de Waddenzee klimaatbestendig maken met een sedimentsuppletie adaptatiestrategie?’ De studie levert een raamwerk op voor een adaptatiestrategie voor de Waddenzee.

Slimme oplossingen voor een veilig Nederland

Met slimme oplossingen kun je overstromingen voorkomen en de gevolgen van een overstroming beperken. Binnen het thema Veiligheid tegen overstromingen hebben onderzoekers zich op de volgende oplossingen gericht:  

  • Ontlasten van de verdedigingswerken
  • Beschermen tegen overstroming
  • Het verkleinen van het gebied dat volloopt bij een overstroming
  • Verlagen van de kwetsbaarheid voor overstroming

Daarnaast keken ze naar de maatregelen die steden in andere landen nemen. Hiervoor wordt samengewerkt met Londen, Hamburg, Jakarta en New York.

Het onderzoek binnen Kennis voor Klimaat heeft geleid tot een samenhangende overstromingsmanagementstrategie die wordt gedragen door alle betrokkenen en rekening houdt met alle aspecten.

Kennis voor Klimaat TV: Superstorm

'Praktisch doorbraakvrije dijken': een realistisch streven of een onmogelijkheid?

Veel discussie over 'praktisch doorbraakvrije' dijken blijkt het gevolg van het ontbreken van kennis en mogelijk onjuiste beeldvorming. Daarom heeft KvK een nadere verkenning laten doen naar zulke dijken. Er zijn twee casussen onderzocht in concrete gebieden. Lees verder.

Multifunctionele dijken Rotterdam

De klimaatverandering zet de verdichtingsopgave op scherp. Waterschappen zullen in de toekomst immers meer ruimte voor dijkversterking nodig hebben om de veiligheid van een groot deel van de Randstad te kunnen waarborgen. Multifunctionele dijken zijn een slimme oplossing als de ruimte beperkt is.

Doorbraakvrije dijk Rotterdam

De multifunctionele dijk vraagt een hogere investering, maar is in 100 jaar voordeliger te beheren dan een gewone dijk. Met de opbrengst van de projectontwikkeling verdient men een deel van de investeringen terug.

Meer lezen

Kennis voor Klimaat TV: Superveilige dijk

Regionale Adaptatiestrategie Zuidwestelijke Delta

Op basis van de inventarisatie van kwetsbaarheden en adaptatiekansen, en een aantal uitgangpunten ten aanzien van sociaaleconomische ontwikkelingen, het functioneren van de delta en grenzen die de inrichting van het gebied aan mogelijke maatregelen stelt, is een toekomstbeeld geschetst van de klimaatbestendige ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta. Lees verder.

Zij maakten de kennis

Binnen het consortium Climate Proof Flood Risk Management werkten onderzoekers en praktijkpartijen samen om Nederland klimaatbestendig te maken op het gebied van overstromingen.
> Meer informatie