Evaluatie van het overstromingsrisico in stroomgebied Rijn (HSGR02)

De Rijn is in economisch opzicht de belangrijkste rivier van West-Europa en het stroomgebied is dichtbevolkt. Er wonen op dit moment meer dan 10 miljoen mensen in gebieden met een overstromingsrisico. Het overstromingsrisico zal naar verwachting toenemen als gevolg van zowel klimaatverandering als sociaaleconomische ontwikkelingen in overstromingsgevoelige regio’s. Daarom is meer inzicht nodig in de ontwikkeling van de overstromingsrisico’s en het effect van adaptatie- en mitigatiestrategieën ter vermindering van deze risico’s. Deze informatie is cruciaal voor het opstellen van een overstromingsbeheersbeleid.

Dit project ontwikkelde een landgebruikmodel voor het hele stroomgebied van de Rijn (‘De Ruimtescanner’). Landgebruikskaarten voor 2030 zijn ontwikkeld op basis van verhaallijnen van verschillende sociaaleconomische scenario’s. Onderzoekers hebben het risico ingeschat met innundatiekaarten en schadefuncties per landgebruiksklasse. Voor het berekenen van verwachte veranderingen in overstromingskansen voor verschillende trajecten langs de Rijn zijn klimaat- en hydrologische modellen gebruikt. Dit heeft geresulteerd in wetenschappelijke papers en kaarten. De uitkomsten zijn gecommuniceerd met expertgroepen van de Waterdienst en de ICBR.

publicaties | eindrapport | factsheet