Gebiedsspecifiek onderzoek dijkverbeteringsalternatieven (HSGR07)

In het licht van klimaatverandering en andere mogelijke veranderingen in randvoorwaarden voor waterkeringen is in dit onderzoek voor een drietal locaties langs de Nederrijn/Lek in verschillende mate van detail gekeken naar klimaatbestendige dijkversterkingsalternatieven. Deze zijn zo robuust dat ze na realisatie op middellange termijn niet versterkt hoeven te worden en extra veiligheid bieden. In de bebouwde kom van Streefkerk zou dit gerealiseerd kunnen worden door de dijk extra breed te maken aan de buitendijkse zijde, waardoor de huidige dijk in feite een hoge binnenberm wordt. Bestaande bebouwing kan hierdoor blijven staan. Ruimtelijk kan het karakter van de dijk bewaard blijven en de connectie van het dorp met de rivier kan worden versterkt. Ondanks dat de klimaatdijk enigszins duurder is qua investeringskosten, is hij over de loop van 100 jaar voordeliger dan een conventionele versterking.

dwarsdoorsnede dijkversterking

Naast de brede klimaatdijk is er bij Lienden gekeken naar een klimaatbestendig systeem met een dubbele kering, analoog aan de kwelkades van vroeger. Hierbij wordt in extreme situaties water tussen twee keringen ingelaten om piping tegen te gaan. Hierdoor kan versterking (deels) voorkomen worden en is het systeem flexibel aan te passen wanneer randvoorwaarden wijzigen. Met name de locatie in Arnhem leert dat om onconventionele alternatieven te realiseren de betrokkenheid en samenwerking van alle stakeholders vanaf het begin noodzakelijk is en dat de timing van het inzetten van zo’n integraal project van cruciaal belang is.

Resultaten van dit project

9 december 2010: De brede dijk, de superdijk, de multifunctionele dijk, de klimaatdijk. Nu al zoveel synoniemen voor iets dat in Nederland nog niet bestaat. Op papier kennen we al tientallen alternatieven voor deze soort dijk. Prachtig vormgegeven, wie zou niet op zo’n dijk willen wonen? Maar hoe komen we van dromen boven papier tot de brede dijk in de praktijk? Het Symposium De Brede Dijk, Veilig leven in de toekomst behandelde deze vragen. Lees het verslag. Verslag Symposium De Brede Dijk, Veilig leven in de toekomst
14 juni 2010: De Klimaatdijk is een goed alternatief in Streefkerk om het dorp veilig en mooi te houden. Door het verbreden van de dijk kan de bestaande bebouwing blijven staan en de verbinding met de rivier blijft intact. In Lienden is gekeken naar een klimaatbestendig systeem met een dubbele kering, analoog aan de kwelkades van vroeger. Onderzoek in Arnhem leert dat het noodzakelijk is alle stakeholders vanaf het begin bij het project te betrekken. Download het eindrapport. Eindrapport De Klimaatdijk in de Praktijk

2009: De Klimaatdijk, een verkenning. Het rapport beschrijft de kansen van de klimaatdijk. Het onderzoek was een voorbereiding op de activiteiten van HSGR07.

 

factsheet | publicaties | eindrapport