Kansen voor veilige en multifunctionele dijken in Rotterdam

Een kansrijke strategie is het overdimensioneren van een waterkering: zo wordt bouwen op en rond de kering mogelijk. Een andere strategie is een intensieve samenwerking bij planprocessen. Dijkgraaf Oosters van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard nam op 14 oktober het eindrapport 'Veilige en goed ingepaste waterkeringen' in ontvangst. Oosters: "Juist in het stedelijk gebied is het belangrijk dat alle partijen vanaf het begin zoeken naar de meest optimale oplossing om waterkeringen te ontwikkelen die veilig, toekomstbestendig en goed inpasbaar zijn". Door verdere verdichting van de bestaande stad en de herontwikkeling van (buitendijkse) havengebieden worden de waterkeringen steeds meer onderdeel van het stedelijk gebied. Vanuit de gemeente Rotterdam en ontwikkelende partijen ontstaat de behoefte naar minder barrièrewerking, beter ingepaste waterkeringen en meervoudig gebruik van de waterkeringzone.


Specifieke opgave in stedelijk gebied
De klimaatverandering zet de verdichtingsopgave op scherp. Waterschappen zullen in de toekomst immers meer ruimte voor dijkversterking nodig hebben om de veiligheid van een groot deel van de Randstad te kunnen waarborgen. Om beide aanspraken te kunnen faciliteren is meer kennis nodig van concepten voor veilige en multifunctioneel te gebruiken waterkeringen. In 2009 is daartoe het onderzoek 'Veilige en goed ingepaste waterkeringen' gestart. De drie Rotterdamse waterschappen (hoogheemraadschap van Delfland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en waterschap Hollandse Delta), de gemeente Rotterdam en verschillende ingenieurs en stedenbouwkundigen werkten hiervoor samen. Het onderzoek werd mogelijk door bijdragen van het Rotterdamse klimaatadaptatieprogramma Rotterdam Climate Proof en Kennis voor Klimaat.

Concrete situaties als basis
Doel van het onderzoek was om concepten voor multifunctionele waterkeringen te ontwikkelen op basis van ontwerpend onderzoek op vier locaties binnen het stedelijk gebied van Rotterdam. Uit deze aanpak blijkt dat er verschillende strategieën en ruimtelijke oplossingsmogelijkheden zijn om waterkeringen te ontwikkelen.

Een van de strategieën is bijvoorbeeld het overdimensioneren van de waterkering. Door de waterkering veel veiliger te maken dan de huidige norm (zodat deze zelfs bij de extreemste stormen niet doorbreekt) is intensief stedelijk gebruik, zoals het bouwen van woningen op en rond de kering mogelijk. Een andere strategie is innovatie in het samenwerkingsproces. Samenwerking van alle betrokken partijen aan beleid voor medegebruik, elkaar eerder en intensiever betrekken bij planprocessen en een gezamenlijk langetermijnvisie ontwikkelen op de inpassing van de waterkering zijn stappen in de goede richting naar een veiligere en aantrekkelijke stad midden in de delta. Tijdens de presentatie van de onderzoeksresulaten op 14 oktober jl. gaven de aanwezigen aan dat hier op korte termijn een slag in geslagen kan worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijn Kuitert van het programmabureau Klimaat van de gemeente Rotterdam, telefoon (010) 267 24 87 of lees verder op de website van het Rotterdam Climate Initiative. U kunt het rapport ook downloaden.

Nieuwsbericht van maandag 18 oktober 2010.