Verschillende perspectieven op de nieuwe waterveiligheidsnormen (VWC05)

De nieuwe normstelling voor waterkeringen is een belangrijke verandering en een geweldige verbetering van het waterveiligheidsbeleid. Nederland wordt veiliger, en de middelen die hiervoor nodig zijn kunnen effectiever worden ingezet in gebieden waar de grootste risico’s zijn op veel schade of slachtoffers.

Waterveiligheid lijkt geen politiek onderwerp. Iedereen wil toch veiligheid boven alles? Inderdaad, wie wil er niet veilig zijn? Maar veiligheid, in welke mate en voor welke prijs? Zijn we bereid ten aanzien van overstromingen grotere risico’s te nemen dan bij vergunningen voor industriële installaties? Laten we de mensen die op de hoge zandgronden wonen mee betalen aan de bescherming van investeringen die worden gedaan in de laaggelegen gebieden? Risicobeleid gaat uiteindelijk om het maken keuzes. Wat is een acceptabele kans op overlijden als gevolg van een overstroming? Hoeveel slachtoffers kunnen er in één keer vallen bij een ramp, en vinden we dat acceptabel? Wat mag veiligheid kosten? Moet iedereen evenveel meebetalen? Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de overheid, en wat is je eigen verantwoordelijkheid in het geval van een overstroming? In hoeverre mogen individuen de dupe zijn van maatregelen die het maatschappelijke belang van veiligheid dienen? Hoeveel hebben we ervoor over om dijken doorbraakvrij te maken?

Dergelijke vragen verdienen de volle aandacht in het publieke en politieke debat. Dit debat moet vooral niet beperkt worden tot technische professionals en bestuurders, maar veel breder gevoerd worden waarbij ook burgers betrokken worden.

Om dit debat te kunnen voeren, moeten we voldoende geïnformeerd zijn. Daarom heeft het boek: 'Verschillende perspectieven op de nieuwe waterveiligheidsnormen twee doelen'. Ten eerste het duiden van het nieuwe waterveiligheidsbeleid, zodat het voor u beter te begrijpen is. Ten tweede het meegeven van handreikingen voor een breder maatschappelijk debat, waarbij bovengenoemde vragen aan de orde komen. Dit boekje is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek en interviews met 14 waterveiligheidsexperts en betrokken bestuurders, in opdracht van het Kennis voor Klimaat.

Dit boekje beoogt dus de publieke en politieke discussie te stimuleren over de invoering van nieuwe waterveiligheidsnormen voor waterkeringen.

Aline te Linden van Twynstra Gudde, een van de auteurs, was op 30 januari 2015 in een uitzending van Omroep Gelderland te zien over maatregelen voor waterberging in de grote rivieren, twintig jaar na het hoge water in het rivierengebied. Het boekje kwam daarbij ook aan de orde. Bekijk de uitzending op 9 min 38.

Eindrapport: Eline Bötger, Aline te Linde (2014). Verschillende perspectieven op de nieuwe waterveiligheidsnormen.