Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit

Hoe zorg je voor genoeg water nu en in de toekomst? Door zeespiegelstijging, verzilting, veranderd landgebruik en een groeiende vraag naar water ontstaat er een mismatch tussen watervraag en wateraanbod. Om te zorgen dat er altijd genoeg water is in een bepaald gebied, kun je water van buiten aanvoeren. Dit is niet altijd even duurzaam. Je kunt ook proberen water in tijden van overschot op te slaan in het gebied om later te gebruiken.

HOV.0793.png

Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat onderzicht binnen het thema Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit  samen met praktijkpartijen kennis om te zorgen voor een duurzame zoetwatervoorziening. Dit leverde een aantal spin-offs op zoals de Waterbuffer en GO-FRESH.

ORAS Veenweidegebieden en ondiepe wateren

In deze digitale handleiding zijn knelpunten, adaptatie maatregelen, en evaluatie procedures in land- en waterbeheer omschreven op basis van wetenschappelijk onderzoek en de toepassing ervan in de hotspot zelf en in andere gerelateerde onderzoeksprogramma’s. Lees verder.

Valorisatie van kennis

Valorisatie van klimaatkennis stond centraal in alle projecten van Kennis voor Klimaat. Binnen het thema zoet water is onder meer bekeken naar valorisatie van kansrijke oplossingen voor robuuste zoetwatervoorziening. Onderzoekers hebben bekeken hoe lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw in de Zuidwestelijke Delta kunnen vergroten. Lees meer

Kennis voor Klimaat TV: Waterbuffer

Stichting Waterbuffer

waterbuffer1.png

De Stichting Waterbuffer is op 23 oktober 2012 opgericht om de toepassingsmogelijkheden van ondergrondse opslag van zoet water als een duurzame aanvulling of vervanging van de bestaande watervoorziening op bedrijfs- en/of gebiedsniveau te bevorderen en dit onderwerp op de politiek-bestuurlijke agenda te zetten.
www.waterbuffer.net 


Digitale handleiding ORAS Veenweidegebieden
De digitale handleiding voor Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën (ORAS) in Veenweidegebieden faciliteert o.a. beleidsmakers bij het onderkennen van knelpunten in de Nederlandse veenweidegebieden die (mede) het gevolg zijn van klimaatverandering.

Kennis voor Klimaat TV: Blauwalgen

Zij maakten de kennis

Binnen het consortium Climate Proof Fresh Water Supply werkten onderzoekers en praktijkpartijen samen om Nederland klimaatbestendig te maken op het gebied van zoetwatervoorziening en waterveiligheid.
> Meer informatie

Regionale Adaptatiestrategie Zuidwestelijke Delta

Op basis van de inventarisatie van kwetsbaarheden en adaptatiekansen, en een aantal uitgangpunten ten aanzien van sociaaleconomische ontwikkelingen, het functioneren van de delta en grenzen die de inrichting van het gebied aan mogelijke maatregelen stelt, is een toekomstbeeld geschetst van de klimaatbestendige ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta. Lees verder.