Klimaatadaptatie droge rurale zandgronden - Gelderland (HSDR01)

Het doel van dit project was een beeld te krijgen van de gevolgen van klimaatveranderingen voor de droge zandgronden van de provincie Gelderland en om die gevolgen in gebiedsontwikkelingsprocessen in te bouwen in de gebieden 'Baakse Beek' en 'Blauwe Bron'. In workshops werd door wetenschappers en betrokkenen bij de gebiedsprocessen  kennis over effecten van klimaatverandering en adaptatiemogelijkheden gedeeld en werden kennisleemten geïdentificeerd om de gebiedsprocessen klimaatbestendig te maken.

Door klimaatverandering neemt zowel de kans op droogte in de zomer als de kans op wateroverlast toe. Wateroverlast wordt vooral in de winter, maar ook in de zomer verwacht. De huidige inrichting van de waterhuishouding is gericht op het voorkomen van wateroverlast, dit versterkt het effect van droogte. Tegelijkertijd kan hevige neerslag nog steeds tot overlast leiden.

In beide gebieden is behoefte aan inzicht in de effecten van klimaatverandering op de hydrologie, met name de grondwateraanvulling. Ook is er behoefte aan nadere onderbouwing van normen voor ruimtelijke samenhang voor ecologische netwerken om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Vanuit de landbouw is er behoefte aan inzicht in de gevolgen van droogte en mogelijke adaptatiemaatregelen.

Het onderzoek is afgerond. De resultaten van dit project HSDR01 zijn te lezen in het eindrapport en in de brochure over dit project van de provincie Gelderland. Er is een achtergrondkader van ruimtelijk economisch onderzoek geschetst in het eindrapport van een voorbereidend project.

publicaties | factsheet | eindrapport