GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen robuuste zoetwatervoorziening (HSZD3.2)

Doel van dit project is te onderzoeken in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw in de Zuidwestelijke Delta kunnen vergroten. Dit project richt zich op twee hydrogeologische showcases/maatregelen in gebieden die door klimaatverandering waarschijnlijk sneller onder druk komen te staan:

    1. vergroten zoetwatervoorraad in kreekruggen
    2. robuuste regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden

Nieuws

GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening
KvK project HSZD3.2 eindrapport in presentatievorm (2014). KvK 151/2014, ISBN EAN 978-94-92100-12-2, 84 p
 

GO-FRESH project van start

GO-FRESH: Geohydrological Opportunities for FRESH water supply’. Dit is de nieuwe officiële titel die op 19 september onthuld werd bij de Kick-Off op de Smart Services Boulevard. Dit project omvat een drietal pilots die anderhalf jaar zullen duren. De pilots worden uitgevoerd binnen Zeeland op drie verschillende plaatsen: Walcheren, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. Lees meer.
  
logo GO-FRESH

Kick-off meeting

Op 19 september 2012 vond de Kick-off meeting plaats. Er werden drie concrete pilots behandeld: het gebruik van zoetwatervoorraden onder Kreekruggen op Walcheren, een Freshmaker-pilot op Zuid-Beveland en een drainageproef op een bedrijf op Schouwen-Duiveland:

Consortium

- Deltares
- KWR
- Acacia Water
- HZ University of Applied Sciences

- Alterra Wageningen UR

Stakeholders

- Provincie Zeeland
- Meeuwse Handelsonderniming BV
- Gemeente Schouwen-Duiveland
- ZL
TO
- Waterschap Brabantse Delta
- Waterschap Scheldestromen
- Productschap Tuinbouw
- Stowa