Waterbuffer

De Stichting Waterbuffer is op 23 oktober 2012 opgericht om de toepassingsmogelijkheden van ondergrondse opslag van zoet water als een duurzame aanvulling of vervanging van de bestaande watervoorziening op bedrijfs- en/of gebiedsniveau te bevorderen en dit onderwerp op de politiek-bestuurlijke agenda te zetten.

De Stichting Waterbuffer wil dat er voor de zoetwatervoorziening in Nederland niet louter gekeken wordt naar het watersysteem, maar – nog meer dan nu al het geval is - ook naar lokale oplossingen en maatregelen op bedrijfsniveau om de zelfvoorzienendheid te vergroten. Door goede verbindingen tussen nationaal, regionaal en lokaal niveau te leggen, kan watertekort effectief bestreden worden.

Om onze zoetwatervoorziening robuuster te maken, pleit de Stichting voor ondergrondse opslag van zoet water als aanvulling op maatregelen in het hoofd- en regionaal watersysteem. Daartoe wil de stichting de potentie hiervan onderzoeken, de ontwikkeling en verspreiding van kennis op dit vlak bevorderen, en beleids- en experimenteerruimte bepleiten voor het ontwikkelen van innovatieve of alternatieve technieken. Dit is niet alleen een zaak van de overheid; marktpartijen en kennisinstellingen moeten hier nadrukkelijk bij betrokken worden. De taak die de stichting voor zich ziet, is vooral gericht op regievoering, agendasetting, het efficiënt gebruik en beheer van regenwater bevorderen, business opportunities creëren, Nederlandse bedrijvigheid stimuleren en een (export)markt creëren voor de ondergrondse opslag van zoet water.